icon profile default icon profile crystal icon profile dove icon profile lilac icon profile medical icon profile organic icon profile summer icon profile vintage

Nâng cao hiệu quả của quyết định quản trị

Đăng bởi Quản trị viên. Posted in Kỹ năng quyết định

Nâng cao hiệu quả của quyết định quản trị

Nội dung cơ bản của hoạt động quản trị là việc ra các quyết định, bởi vì việc điều hành một tổ chức từ những công việc đơn giản hàng ngày đến những chiến lược lớn, dài hạn cũng đỿu dựa trên cơ sở những quyết định thích hợp

Những tiền đề cho một quyết định hợp lý

- Không có mâu thuẫn về mục tiêu

- Các khả năng lựa chọn có tính khả thi

- Các khả năng lựa chọn phải được đánh giá bằng các thứ tự ưu tiên

- Các tiêu chuẩn xếp ưu tiên phải cố định.

- Sự lựa chọn cuối cùng phải tối ưu.

Nâng cao hiệu quả của quyết định quản trị

Những phẩm chất cá nhân cần cho quyết định hiệu quả

- Kinh nghiệm

- Xét đoán

- óc sáng tạo

- Khả năng định lượng

Quyết định tập thể

- Ưu điểm:

Kiến thức và thông tin đầy đủ hơn

Giải pháp được nhiều người chấp nhận hơn

Tăng cường tính hợp pháp

Nâng cao hiệu quả của quyết định quản trị

- Nhược điểm;

Mất thời gian hơn

Có những áp lực nhóm về sự đồng nhất các quan điểm

Trách nhiệm không rõ ràng

Kỹ thuật ra quyết định tập thể danh nghĩa

-Các thành viên họp, ghi ý kiến của mình ra giấy.

-Mỗi người tự trình bày ý kiến của mình.

-Tập thể cùng thảo luận các ý kiến và đánh giá chung.

-Mỗi thành viên độc lập cho điểm các ý kiến. Quyết định sau cùng là ý kiến có điểm cao nhất.
 

Kỹ thuật Delphi

(1) Các thành viên được yêu cầu cho điểm các giải pháp, thông qua một loạt các câu hỏi đã được chuẩn bị trước một cách cẩn thận.

(2) Mỗi thành viên hoàn tất độc lập và vô danh các câu hỏi.

(3) Kết quả thu về lần đầu được tổng hợp và in ra, gởi lại cho mỗi thành viên một bản.

(4) Các thành viên lại được yêu cầu nêu các giải pháp.

(5) Lập lại bước (3) và (4) nhiều hay ít lần cho đến khi cá sự nhất trí.

Tags: KỸ NĂNG CÁ NHÂN Kỹ năng quyết định

Bài viết

Ảnh độc quyền HocKynang.com
Góp ý đánh giá HocKynang.com Gửi bài viết tới HocKynang.com

Thành viên

Kết nối

google-plus youtube twitter
facebook

Kết nối với chúng tôi trên mạng xã hội để chia sẻ nhiều hơn!

Liên kết

Tem nhãn - Túi PE - Màng Pe - Thùng carton - Băng dính